Blog Học Đàn

Sao vẫn còn mưa rơi - 29

Bắt [C] đầu trời vào đông nhìn [G] hàng cây trơ lá Những tháng dài chờ...