Blog Học Đàn

Chờ duyên - 32

Có một [Em] người cứ thương một [Bm] người Dù người [C] ta chẳng hề...