Blog Học Đàn

Giã Từ Vũ Khí - , 311

Rồi có một [Am] ngày, sẽ một [G] ngày chinh chiến [Em] tàn Anh...