Blog Học Đàn

Trước Khi Em Tồn Tại - 102

Ngày sương [Fmaj7]gió Quấn áo ấm quanh thân mà [Cmaj7]đi mấy lúc lái xe hay thầm [Dm7]nghĩ...