Blog Học Đàn

Mùa Xuân Đầu Tiên - , 41

Bao nhiêu thương nhớ gom [C] nhặt đầy anh trở về thăm [Am] em Bao...

Bừng sáng - , 9

Màn [Am] đêm chơi vơi buôn lơi gió rừng reo xuyến sao khung trời Vọng...