Blog Học Đàn

Dại - , 100

[Fmaj7] Ti ra ti ra tí tách trôi [G] cho qua ngày  Chỉ là giọt mưa...