Blog Học Đàn

Thế Giới Gọi Tắt Là Em - 117

[Bb]Tình Yêu Nào Đúng Hay Là [C]Sai [Am]Đúng Do Duyên Sai Do Số [Dm]Phận  [Bb]Gặp Được...